Solrosor på ett fält.

Funktionsrätt Skåne har hållit valdebatt – vad vill Region Skånes politiker satsa på kommande fyra år?

Teddy Landén och politikerpanelen

Moderator Teddy Landén tillsammans med politikerpanelen

För ett par veckor sedan arrangerade Funktionsrätt Skåne valdebatt och årsmöte. Vi brukar hålla en valdebatt med politiker från Region Skåne när det är valår. Då får vi chans att fråga dem vad de tänker satsa på de kommande fyra åren, som gynnar personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Denna gången fanns politiker från samtliga partier i Region Skåne på plats under debatten. Moderator var Teddy Landén, journalist och tidigare programledare för SVT och TV4. Det blev en bra debatt med intressanta diskussioner och förslag från politikerna.

Här har vi sammanställt de viktigaste funktionshinderpolitiska frågorna för varje parti, frågor som de vill driva under kommande mandatperiod. Vi frågade också de åtta politiker som deltog vad de lärde sig i samband med debatten – vilka lärdomar och reflektioner tar de med sig?

Frågorna vi ställde var formulerade såhär: 

 1. Vilken är den enskilt viktigaste frågan ditt parti vill driva nästkommande mandatperiod för att öka delaktigheten för Skånes väljare med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom?
 2. Politik handlar ju lika mycket om att lyssna på andra som att själv tala, så vad tar du själv med dig för insikt eller lärdom från Funktionsrätt Skånes debatt?

 

Sara Svensson, Vänsterpartiet

 1. Den viktigaste frågan som Vänsterpartiet driver handlar om att öppna fler vårdplatser och se till att regionen blir en attraktiv arbetsgivare.  Vi menar att det är en nyckelfråga för att se till att alla patientgrupper får tillgång till den vård som man har rätt till. I detta ingår också en stor satsning på primärvården. Resursfrågan är avgörande för alla – det är nyckeln till att ge personalen arbetsro så att utveckling, ökad kvalitet och jämlik vård kan hamna i fokus. Att öka delaktigheten för alla patientgrupper menar vi kräver en arbetsmiljö där personalen har tid och möjlighet att verkligen se varje enskild patient.
 2. Jag är ofta ute och träffar patientorganisationer, anhöriga och personal. Det jag tar med mig från denna debatt är den enorma mångfald av perspektiv som behöver höras och synas för att sjukvården och kollektivtrafiken ska fungera bra för alla, oavsett vilka behov man har.

 

Yvonne Augustin, Socialdemokraterna

 1. En viktig politisk fråga för mig är att medborgare och patienter ska ha möjlighet att påverka vården.  Vården ska vara patientcentrerad. Vården utvecklas genom att brukare och patienters kunskaper tas till vara. Vården ska vara jämlik, tillgänglig och ha hög kvalitet. Det vill jag fortsätta arbeta med under nästkommande mandatperiod.
 2. För mig är det viktigt att få olika kunskaper och idéer från brukarföreningar. Jag tycker därför att det är väldigt roligt och givande att delta i debatter som denna, där olika ämnen diskuteras och där olika frågor lyfts i debatten och från publiken.

 

Kjell Stjernholm, Miljöpartiet

 1. Fortsatt utveckling av jämlik vård. Det sker genom vårdcentraler med särskild kompetens på grava funktionsnedsättningar, fler specialister i primärvården och fortsatt fokus på den psykiska ohälsa som så ofta drabbar dem inom funktionsrättsrörelsen dubbelt.
 2. Att om det inte finns politiker med ingående intresse för funktionsrättsfrågor inom ett parti, så finns inte heller kompetensen att flytta fram ställningen för frågorna i dennas parti. Utan framflyttade positioner inom partiet hen företräder, så kommer snacket aldrig bli verkstad. Av det kan en dra två slutsatser. A. Lyssna efter personlig kompetens hos de partier du väljer mellan. B. Bemanna partierna. Ni kan öka både kompetens och tryck inuti partierna, oavsett var ni står ideologiskt.

 

Annette Linander, Centerpartiet

 1. De förändringar vi föreslår på arbetsmarknadsområdet med till exempel sänkta arbetsgivaravgifter för personer som står längre från arbetsmarknaden skulle även gynna personer med funktionsvariationer och/eller kronisk sjukdom men i grunden handlar mycket om attityder – alla människor behövs och ska ha en chans att bestämma över sin vardag och i fallet med personer med sådana behov även valfrihet att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service.
 2. Jag tar med mig att det finns en frustration över vårdens bemötande, färdtjänsten och personlig assistans – att trots att politiken fattat beslut så syns det inte alltid ut till de som berörs. Jag tar också med mig kraften hos organisationerna som jag tror vi skulle kunna samarbeta mycket mer med från Region Skånes och Skånes kommuners sida.

 

 Christer Sörliden, Liberalerna

 1. Frågorna som diskuterades vid Funktionsrätt Skånes kongress handlade om det regionala perspektivet och är i sig viktiga med den enskilt viktigaste frågan handlar om LSS. LSS-reformen drevs igenom av dåvarande Folkpartiet och Bengt Westerberg 1994 och är en av vår tids viktigaste frihetsreformer. Syftet med personlig assistans är att ge frihet, inte omvårdnad eller vård, något som klingar väl med den liberala ideologin. Eftersom vi ser en negativ utveckling på området som i alla högsta grad drabbar individer och familjer i Skåne kommer LSS vara en regionalt prioriterad fråga i valrörelsen. När människors frihet begränsas eller hotas måste vi som liberaler försvara denna rättighet. Inskärningarna i LSS har avsevärt försämrat funktionsnedsattas möjlighet till självständiga liv och familjers hjälp med avlastning.
 2. Vid varje tillfälle jag träffar representanter från HSO eller andra brukarorganisationer får jag en större kunskap och inblick kring vilket vardagspussel som personer med funktionsnedsättning och också deras anhöriga måste lägga varje dag. Även de frågor som ställdes via HSO eller som ställdes av de som lyssnade bekräftar utmaningen men också möjligheten i att lägga rätt pusselbitar på rätt plats. Jag som förtroendevald kan bidra till att göra det enklare eller svårare att lägga pusslet ”rätt”. Min ambition är att göra det enklare.

 

Caroline Hedenström, Moderaterna

 1. Moderaterna vill att alla ska få vara så friska, rörliga och självständiga som möjligt så länge som möjligt. Därför vill vi särskilt öka kvalitet, kontinuitet och kunskap på våra vårdcentraler även för vuxna med varaktigt funktionshinder. Genom tidiga insatser och tidig diagnos utan varken väntetider eller fördröjning på grund av okunskap vet vi att möjligheten att vara delaktig rörlig i samhället längre ökar. Vårdcentralerna ska kunna öppna särskilda mottagningar och kompetenscentra för detta.
 2. För oss Moderater är det viktigt att lyssna in de olika brukarorganisationerna innan beslut tas i olika frågor. Vi värdesätter dialogen vi har med de olika organisationerna, men självklart kan det förbättras ytterligare.

 

 Per Einarsson, Kristdemokraterna

 1. Vi kommer att kämpa för en fast läkarkontakt! Att tvingas träffa alltför många olika personer för att få rätt vård är förödande. Det ska inte vara så att de som är sjukast och inte har kraft att kräva en fast läkarkontakt får sämre vård. För de kroniskt sjuka och de multisjuka ska det vara den läkare de “behöver mest”. Fast läkarkontakt ger trygghet både för personer med funktionsvariationer, anhöriga och personal.
 2. Tacksam att få vara med och lyssna och jag är glad för den bredd och det arbete som HSO samlar och står för! Det är viktigt att alla med funktionsvariationer får sin röst hörd, oavsett hur få de är. Det blev väldigt tydligt för mig även vid mingel och lunchsamtal. Hela kedjan av människor i vårt samhälle måste bli bättre på bemötandet! Vi måste motverka utanförskap på många nivåer och tillsammans kämpa för mer empati och gemenskap, som motpol till övergivenhet och ensamhet.

 

Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

 1. Att få en mer jämlik vård och arbetsmarknad genom aktiva satsningar av Region Skåne.
 2. Vikten av att se de svårigheter som finns i samhället för personer med funktionshinder, och att dessa följs upp och rättas till, som t ex problemen inom färdtjänsten, biljettautomater, fysisk tillgänglighet etc.

 

Stort tack till er som deltog under dagen, både åhörare och politiker!

 

Nu hoppas vi på en bra valrörelse där funktionshinderfrågorna får hög prioritet!

 

Gruppbild valdebatt

Politikerpanelen tillsammans med Teddy Landén efter debatten. Christer Sörliden, (L), saknas på bilden.

 

Dela detta inlägg på: