Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

En idéburen samarbetsorganisation

IMG_5807

Funktionsrätt Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. Tillsammans med våra 39 medlemsföreningar agerar vi som en samlad kraft för att göra skillnad.

På Funktionsrätt Skåne ser vi samhället från ett helhetsperspektiv. Vi arbetar både med att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Skåne och att aktivt agera för att åstadkomma positiva samhällsförändringar, detta för att skapa ett samhälle för alla.

Funktionsrätt Skåne är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och ger oss en viktig samhällsroll som inte kan fyllas av andra samhällsaktörer.

  • Vi strävar efter ett samhälle för alla. 
  • Vi skapar värde för våra medlemsorganisationer
  • Vi samlar medlemsorganisationernas åsikter och fungerar som en enad röst
  • Vi bidrar till utvecklingen i Region Skånes verksamheter 
  • Vi driver utvecklingen framåt genom intressepolitik och nya idéer
  • Vi skapar samarbeten och för dialog

Begreppet funktionsrätt

Sedan 2020 heter vi Funktionsrätt Skåne. (Tidigare hette vi HSO Skåne.) För oss betyder begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning  och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare.

Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, men också i ett politiskt sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper. Läs mer om hur det kan användas.

Höjdpunkter

Torsdagen den 23 februari 2023 medverkade Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne i en panel kopplat till Funktionsrätt Sveriges lansering av utbildning för patientföreträdare.

Dagordningens punkter följdes och beslut samt fastställande av verksamhet- och ekonomisk plan för 2023 genomfördes.

Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.

Under seminariet genomförde Thomas och Thilia ett mycket intressant samtal som leddes av Marcelo Rivano Fischer.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content