Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Nytt nationellt mål och ny inriktning för funktionshinderpolitiken

Det nya nationella målet för funktionshinderpolitiken är att personer med funktionsnedsättning ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Prioriterade områden är bland annat arbetsmarknaden, skolmiljöer och färdtjänsten.

Riksdagen beslutade 30 november om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderpolitiken. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Diskriminering ska också förebyggas och bekämpas. Målet ska uppfyllas med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt.

Prioriterade områden i den nya inriktningen

  • Universell utformning är en viktig del av den nya inriktningen. Samhället ska utformas så att så många som möjligt kan vara delaktiga, utan behov av anpassningar eller speciella lösningar.
  • Arbetsmarknadsområdet som står inför stora utmaningar är också prioriterat. Bland annat ska man titta på begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” och se om man kan ersätta det med ett bättre ord.
  •  Andra prioriterade frågor är tillgängliga skolmiljöer, översyn av färdtjänsten och enkelt avhjälpta hinder.
  • Kommunerna i landet ska också få mer stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet genom samverkan med länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet.

Dags att ta ett samlat grepp om funktionshinderpolitiken

Riksdagen gav två uppmaningar till regeringen. Regeringen bör ta ett samlat grepp om funktionshinderspolitiken. Dessutom bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som beviljats en insats ska få välja utförare.

 

Facebook
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Här var det otydligt hur man ska gå. Varför är det inget övergångsställe? Oj där kom en cyklist! Vi testade en ny metod för att mäta hur det är att som fotgängare navigera på öppna platser där många trafikantgrupper rör sig i olika riktningar.
Skånetrafikens personal fick en lärorik dag när projektgruppen för Nya Generationens Öresundståg tillsammans åkte tåg till Hässleholm i slutet på maj.
Till vår glädje är Skånes stamningsförening åter medlem i Funktionsrätt Skåne. Det innebär att Funktionsrätt Skåne nu har 39 medlemsorganisationer och representerar 35-40 000 medlemmar i Skåne.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content