Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

19 februari 2018

Solrosor på ett fält.

Universell utformning på skånska museer

Universell utformning har som målsättning att skapa inkluderande produkter, tjänster, program och miljöer som kan användas av alla. I projektet möts kulturen, forskningsområdet och funktionshinderrörelsen för att bidra till utveckling inom frågor som rör delaktighet, tillgänglighet och inkludering i museernas verksamheter.

Orange blommor.

Brukarkvalitet

Projektets målsättning var att ta fram ett kvalitetsinstrument som utgår från brukaren, testa detta och ge utbildning om kvalitet. Brukarkvalitet har sitt ursprung i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och skyldigheterna att hålla en god kvalitet och regelbundet utvärdera densamma.

Vallmoblommor på en äng och sol.

Möten i vården

Projektets mål var att ta fram ett informations- och studiematerial om bemötandet inom vården. Som resultat av projektet finns studiematerialet ”Möten i vården”. Projektet genomfördes i samarbete mellan Förtroendenämndens kansli och Funktionsrätt Skåne. Materialet som togs fram trycktes i 40 000 exemplar och distribuerades till alla vårdanställda i Region Skåne. Redovisning Slutrapport (PDF, öppnas i nytt …

Möten i vården Läs mer »

Skog och hav.

Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund

Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och deras familjer har på grund av flera orsaker svårare att söka och få den hjälp och  stöd som de behöver för att bli delaktiga i samhällslivet. Projektet förändrade många människors liv till det bättre. För att läsa mer om projektet, gå in och titta på det material som producerades …

Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund Läs mer »

Solrosor på ett fält.

Morgondagens handikappförening

Morgondagens handikappförening startade för att Funktionsrätt Skåne skulle bli bättre rustade inför framtidens utmaningar pratade vi med våra egna grupper, organisationsledare och politiken. Världen vi rör oss i förändras, likaså våra enskilda medlemmars behov.

Träd som reser sig mot skyn.

Ett eget liv

För att öka inflytandet över det egna livet arbetade vi i projektet med samtalsgrupper, talespersoner och metodframtagning. Som ett resultat tog vi dessutom fram en metodbok som fortfarande går att beställa från vårt kansli.

Skog och hav.

Mainstreaming

Projekt Mainstreaming utgick från den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ”Från patient till medborgare” och var ett samarbete mellan fem läns-HSO och några kommun-HSO.

Färgglad fjäril och färgglada blommor.

Uppdrag Plushälsa

Funktionsrätt Skånes projekt Uppdrag Plushälsa erbjuder stöd till föreningar som är intresserade av att starta hälsoaktiviteter för sina medlemmar. Samarbete med andra föreningar uppmuntras!

Funktionsrätt Skåne
Skip to content