Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Behovet och intresset av kultur finns

Projektet Delaktig Kultur inleddes med en enkät som undersökte upplevelser av delaktighet i kultur bland våra medlemsorganisationer. 230 stycken personer svarade och resultaten ger en bild av behov och intressen på kulturområdet ur Funktionsrätt Skånes perspektiv.

Öka aktiviteten inom kulturområdet

Enkäten undersökte enskilda individers upplevelser av möjligheten att ta del av och utöva kultur. 230 personer som representerade 28 kommuner och 12 medlemsorganisationer svarade.

Intresset för kulturen är stort bland de som svarat och de flesta önskar att de tog del av kultur mer än vad de redan gör. Nästintill hälften önskar dessutom att de utövade kultur mer. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta del av och utöva kultur anses vara bra, men resultatet visar också på att drygt en fjärdedel anser möjligheterna vara mindre bra. En orsak man uppger är bristande tillgänglighet.

Era svar påverkar aktiviteterna i projektet

I höst anordnar projektet ett antal kulturaktiviteter som till exempel workshops och seminarium. De behov och intressen som har lyfts i enkätsvaren och under projektets uppstartsträffar går igenom i de aktiviteter som kommer att anordnas. Tanken är att de ska uppmuntra både våra medlemsorganisationers och enskilda medlemmars fortsatta engagemang i kulturen.

Användbart för Funktionsrätt Skåne och medlemsorganisationerna

Förutom att enkäten påverkar kommande aktiviteter i projektet kan Funktionsrätt Skåne använda det i framtida påverkansarbete. Samtidigt är det också möjligt för våra medlemsorganisationer att använda materialet i det egna kulturarbetet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Avslutade projekt

Syftet med projektet var att utveckla en möjlighet att bekräfta digitala köp med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Projektet använde kollektivtrafiken som exempel men tekniken ska kunna användas på flera områden.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Som en avslutning i projektet Betala med ansiktet som Funktionsrätt Skåne har drivit tillsammans med Begripsam och Freja eID bjuder vi in till ett avslutande gratis webbinarium där resultatet i projektet kommer att presenteras.
Resultatet visar att det är tydligt att upplevelsen av hjälpmedlet går utöver själva sortimentet och produkterna. Det kan vara svårt att hitta information om vilka hjälpmedel som finns och att förstå vem som kan tillhandahålla hjälpmedlet. Det finns också svårigheter kopplade till rådgivning, träning i att använda hjälpmedel och löpande support.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content