Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund

Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och deras familjer har på grund av flera orsaker svårare att söka och få den hjälp och  stöd som de behöver för att bli delaktiga i samhällslivet.

Projektet förändrade många människors liv till det bättre.

För att läsa mer om projektet, gå in och titta på det material som producerades under projektåren.

 

Redovisning

Morgondagens handikappförening

Funktionsrätt Skåne har, genom enkäter och samtal med förenings- och organisationsledare, tittat på en del av de problem som handikapprörelsen står inför. Medlemmarnas behov förändras.

Drygt två tredjedelar av de tillfrågade organisationerna uppger att de har svårt eller ganska svårt att nå och få nya medlemmar.

 

Redovisning

Ett eget liv

Projektets målsättning var att öka inflytandet över sitt eget liv, för personer med nedsatt autonomi.

Projektet arbetade med samtalsgrupper, utbildning av talespersoner, metodframtagning samt utbildningar och information till olika omsorgsaktörer. Projektet var framgångsrikt och det har på ett positivt sätt förändrat livet för ett flertal människor i målgruppen.

Metodboken

Under projektet togs en metodbok fram som har blivit mycket omtalad och populär. Metodboken går fortfarande att beställa på Funktionsrätt Skånes kansli.

Mainstreaming

Projektet var positivt då det innebar en positiv utveckling, ny metodik och ett mer strukturerat arbetssätt för de län och kommunföreningar som deltog.
Under projektet togs en del material fram och det gjordes projektinfo under hela projekttiden.

Hjälpmedel – kvalitet ur ett brukarperspektiv

I projektet har vi kartlagt de olika kvalitetskriterier som är angelägna för brukarna, för att de skall uppfatta hjälpmedelsverksamheten som högklassig och att den i största möjliga mån ska möta de behov som de har sökt hjälp för.

Inom projektet har det tagits fram två foldrar, en för hjälpmedelsanvändaren och en till förskrivarna.

Steget in i arbetsmarknaden

Projektet SIA har som målsättning att stödja yngre människor med funktionsnedsättningar in på arbetsmarknaden.

Furuboda Arbetsmarknad och Funktionsrätt Skåne driver projektet i samarbete.

Projektets målgrupp är ungdomar med funktionsnedsättning som uppbär aktivitetsersättning eller som berörs av de nya reglerna rörande arbete och icke tidsbestämd sjukersättning.

Även andra yngre som står utanför arbetsmarknaden och är under 35 år kan ingå i projektet. Projektarbetet bedrivs i hela Skåne. Projektet startade 2010 och avslutas 2012.

Information

Projekt Sia har en egen hemsida där de presenterar nyheter och andra viktiga händelser. Du hittar också alla broschyrer och informationsmaterial på projektets hemsida. Projektansökan finner du under relaterad info.

Uppdrag Plushälsa

Funktionsrätt Skåne driver Uppdrag Plushälsa med stöd från Allmänna Arvsfonden och syftet är att hjälpa medlemsorganisationer att starta hälsoaktiviteter för sina medlemmar. Med hälsoaktiviteter menas motionsgrupper, samtals-/självhjälpsgrupper, grupper med syfte att bryta social isoleringmatlagningsgrupper för bättre kost.

De första grupperna startades i oktober 2009 och sedan dess har 17 grupper startat på 5 olika orter i Skåne. I Landskrona har ett grupp elöverkänsliga startat en sånggrupp, i Lund finns Qigong för rörelsehindrade och i Malmö finns två grupper med Qigong för hörselskadade. Under våren har fyra olika matlagningsgrupper startat. I Lund har de i samarbete med Skånes Livsmedelsakademi tagit in en kock som på ett inspirerande sätt berättar och bl.a. lär ut hur de styckar en kyckling och bäst ansar en fänkål. I Malmö har man valt att låta en matlagningsintresserad medlem i gruppen vara den som visar och inspirerar de andra till att våga prova att laga mer vegetarisk mat och prova nya produkter som t.ex. quinoa.

Vissa föreningar väljer att bjuda in medlemmar från andra föreningar för att få ihop ett tillräckligt antal för att starta, medan andra föreningar väljer att starta själva. Alla sätt är tillåtna. Det viktiga är att det handlar om aktiviteter som ökar hälsan och välbefinnandet hos personer med funktionsnedsättning!

Funktionsrätt Skåne och projekthandläggarna ger stöd till de föreningar som startar hälsoaktiviteter genom hjälp att bilda en arbetsgrupp med andra föreningar för att planera den nya verksamheten, att hitta volontärer och sätta ihop inbjudan till deltagare. Man kan också få viss form av startpaket av material.

Funktionsrätt Skåne kan också erbjuda ett ekonomiskt stöd till den eller de föreningar som själva ska stå för planering och genomförande av aktiviteten. Vi kommer att göra viss utvärdering som t.ex. kan innebära frågeformulär eller intervju med vissa deltagare för att Uppdrag Plushälsa ska kunna redovisa sitt resultat till sina bidragsgivare. Kontakta oss för att få mer information om projektet samt hur vi kan hjälpa din förening att starta hälsoaktiviteter.

Tankesmedjan

Projekt Tankesmedjan har till uppgift att titta på handikapprörelsen och framtiden. Samhället förändras hela tiden och handikapprörelsen behöver också förändras, om vi skall fortsätta att vara ett alternativ och ett stöd för människor med funktionsnedsättningar.

Vi går mot ett samhälle med fler och fler äldre och en ökad etnisk mångfald.

  • Allt fler verksamheter inom stöd, omsorg och vård drivs av privata entreprenörer.  Hur påverkar vi kvalitet och utbud i dessa verksamheter?
  • Valfrihet är honnörsord för många politiker, men vems valfrihet är det?
  • Många organisationer har svårt att både få och engagera medlemmar. Vad söker ”morgondagens medlem” och hur arbetar vi med den nya idealiteten?
  • Vad vill samhället, kommuner och landsting, ha ut av handikapprörelsen för att fortsätta att stödja den?
  • Vilka verksamheter är det viktigt att organisationerna kan erbjuda sina medlemmar ur ett framtidsperspektiv?

Detta är några av de frågeställningar som diskuteras i projekt Tankesmedjans arbetsgrupp. Projektet kommer att arrangera seminarier och ta fram diskussionsmaterial som är tillgängliga för samtliga medlemsorganisationer.

Redskapsboden

“Redskapsboden – Från FN-konvention till vardagsverklighet” är ett projekt vars mål är att förenkla och förverkliga användandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Redskapsboden består av flera olika delar

Första delen av Redskapsboden var att ta fram ett digitalt test där du kan testa nio olika vardagssituationer mot FN-konventionen. Utöver de elektroniska verktygen, har Funktionsrätt Skåne att genomfört utbildningar som ökar kunskaperna om FN-konventionen och hur den kan användas i det intressepolitiska arbetet, dels utveckla en metod för att i samarbete med olika aktörer i samhället tillgodose de behov som finns i relation till konventionen. Det följdes upp med förslag på åtgärder samt faktahäften, vilka du hittar i menyn till vänster.

Konventionskollen

Här testar du om nio olika vardagssituationer lever upp till FN-konventionen.

Konventionskollen (länk, öppnas i nytt fönster)

Åtgärder

Åtgärder – vad du själv kan göra och vart du ska vända dig

Det finns också faktahäften som tagits fram (länk öppnas i nytt fönster).

Är du intresserad och vill veta mer om Redskapsboden, kontakta:

Rebecka Hansen
Mobil: 072-533 20 50
Mejl: rebecka.hansen@funktionsrattskane.se

Idéer och innovationer

Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne och Funkas logotyper.

Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne och Funka har hjälpt till att omsätta enskilda individers idéer till tillgängliga produkter och tjänster, genom bland annat affärsrådgivning för att starta bolag och stöd för licensiering.

Projektets syfte var att ge råd och stöttning till individer som vill utveckla nya lösningar som förbättrar vardagen för patienter och personer med funktionsnedsättningar. Idéerna kom främst från personer med erfarenhet av att vara patient eller brukare.

Projektets resultat

  • Processer och arbetssätt togs fram och testades.
  • Inspirera och utbilda målgruppen.
  • Webbportal (länk öppnas i nytt fönster) där du kan lämna in dina idéer.
  • Förutsättningar för långsiktig verksamhet togs fram.
  • Volymmålet för Idéslussen var att 20 idéer skulle komma in och att två av dessa hade potential att utvecklas till en produkt eller tjänst som når marknaden. Resultatet är 40 idéer varav två har blivit nya tjänster, tre i patent och ytterligare tre kommer att resultera i nya patent.

 

Vinnovas logotyp

Projektet finansierades av Vinnova.