Tankesmedjan

Projekt Tankesmedjan har till uppgift att titta på handikapprörelsen och framtiden. Samhället förändras hela tiden och handikapprörelsen behöver också förändras, om vi skall fortsätta att vara ett alternativ och ett stöd för människor med funktionsnedsättningar.

Vi går mot ett samhälle med fler och fler äldre och en ökad etnisk mångfald.

 • Allt fler verksamheter inom stöd, omsorg och vård drivs av privata entreprenörer.  Hur påverkar vi kvalitet och utbud i dessa verksamheter?
 • Valfrihet är honnörsord för många politiker, men vems valfrihet är det?
 • Många organisationer har svårt att både få och engagera medlemmar. Vad söker ”morgondagens medlem” och hur arbetar vi med den nya idealiteten?
 • Vad vill samhället, kommuner och landsting, ha ut av handikapprörelsen för att fortsätta att stödja den?
 • Vilka verksamheter är det viktigt att organisationerna kan erbjuda sina medlemmar ur ett framtidsperspektiv?

Detta är några av de frågeställningar som diskuteras i projekt Tankesmedjans arbetsgrupp. Projektet kommer att arrangera seminarier och ta fram diskussionsmaterial som är tillgängliga för samtliga medlemsorganisationer.

De offentliga arbetsgivarnas ansvar

Bakgrund

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2015 har regeringen angett att offentliga verksamheter bör ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Men enligt erfarenheter bland annat från ett tidigare projekt (Stegen in i arbetslivet – SIA) mellan Funktionsrätt Skåne och Furuboda Arbetsmarknad är offentliga arbetsgivare inte så bra på att anställa personer med funktionsnedsättning. Även om det officiellt finns ambitioner hos offentliga verksamheter att anställa personer med funktionsnedsättning finns det ibland ett tyst och outtalat motstånd som hindrar det från att ske.

Projektets målgrupp

Projekt DOA riktar sig mot personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga utan arbete och som har sjuk- eller aktivitetsersättning och är under 45 år.

Projektets innehåll och mål

Öka antalet anställda personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

 • Kommuner anställer 3 personer + 1 per tusen anställda
 • Myndigheter anställer 2-6 personer

Stödja arbetsgivare och arbetstagare i projektet med hjälp av metodiken i Supported employment

Kartlägga orsaker till det motstånd och hinder som finns vid anställning av personer med funktionsnedsättning

Redskapsboden

“Redskapsboden – Från FN-konvention till vardagsverklighet” är ett projekt vars mål är att förenkla och förverkliga användandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Redskapsboden består av flera olika delar

Första delen av Redskapsboden var att ta fram ett digitalt test där du kan testa nio olika vardagssituationer mot FN-konventionen. Utöver de elektroniska verktygen, har Funktionsrätt Skåne att genomfört utbildningar som ökar kunskaperna om FN-konventionen och hur den kan användas i det intressepolitiska arbetet, dels utveckla en metod för att i samarbete med olika aktörer i samhället tillgodose de behov som finns i relation till konventionen. Det följdes upp med förslag på åtgärder samt faktahäften, vilka du hittar i menyn till vänster.

Konventionskollen

Här testar du om nio olika vardagssituationer lever upp till FN-konventionen.

Konventionskollen (länk, öppnas i nytt fönster)

Åtgärder

Åtgärder – vad du själv kan göra och vart du ska vända dig

Det finns också faktahäften som tagits fram (länk öppnas i nytt fönster).

Är du intresserad och vill veta mer om Redskapsboden, kontakta:

Rebecka Hansen
Mobil: 072-533 20 50
Mejl: rebecka.hansen@funktionsrattskane.se

Idéer och innovationer

Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne och Funkas logotyper.

Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne och Funka har hjälpt till att omsätta enskilda individers idéer till tillgängliga produkter och tjänster, genom bland annat affärsrådgivning för att starta bolag och stöd för licensiering.

Projektets syfte var att ge råd och stöttning till individer som vill utveckla nya lösningar som förbättrar vardagen för patienter och personer med funktionsnedsättningar. Idéerna kom främst från personer med erfarenhet av att vara patient eller brukare.

Projektets resultat

 • Processer och arbetssätt togs fram och testades.
 • Inspirera och utbilda målgruppen.
 • Webbportal (länk öppnas i nytt fönster) där du kan lämna in dina idéer.
 • Förutsättningar för långsiktig verksamhet togs fram.
 • Volymmålet för Idéslussen var att 20 idéer skulle komma in och att två av dessa hade potential att utvecklas till en produkt eller tjänst som når marknaden. Resultatet är 40 idéer varav två har blivit nya tjänster, tre i patent och ytterligare tre kommer att resultera i nya patent.

 

Vinnovas logotyp

Projektet finansierades av Vinnova.

Delaktig Kultur

Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.

Projektet riktar sig både till Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer och deras enskilda medlemmar. Utgångspunkten består av tre olika delar; behovsbaserad kultur, aktivitetsgrupp och kulturdialog. I behovsbaserad kultur ska vi undersöka dagens förutsättningar för delaktighet i kulturen, för att få en bra bild kring läget. På så sätt kan vi anpassa projektets aktiviteter och arbeta målinriktat. Därefter kommer en aktivitetsgrupp att startas upp, som ska inspirera till deltagande i kultur genom olika aktiviteter. I projektets sista fas kommer vi att starta upp en samtalsgrupp om kulturen. Tanken är att vi ska diskutera förutsättningarna för delaktighet i kultur, brister på området, goda exempel och utvecklingsmöjligheter.

Behovsbaserad kultur – en rapport

Den enkät vi skickade ut under projektets första fas har nu sammanställts i en rapport. Totalt fick vi in 230 svar från totalt 28 kommuner av Skånes 33. Överlag anser de svarande att kultur är intressant att uppleva och utöva men att det finns utrymme för utveckling.

Svaren påverkar de aktiviteter som kommer att anordnas inom projektet hösten 2017.

Aktiviteter för våra medlemsorganisationer

Projektet har tagit fram aktiviteter utifrån medlemsorganisationerna och deras medlemmars synpunkter. De ska inspirera våra medlemsorganisationer till att göra mer på kulturområdet.